אליס - סוף סוף קל למצוא טיסה | תקנון פעילות בעמוד הפייסבוק

תקנון פעילות בעמוד הפייסבוק

תקנון פעילות בעמוד הפייסבוק

(להלן: "התקנון")

בי טי אל טרוול בע"מ, ח.פ. 515066272 (להלן "החברה", לרבות מי מטעמה), עורכת פעילות בעמוד הפייסבוק של אליס- סוף סוף קל למצוא טיסה בכתובת:https://www.facebook.com/alice.flights.search (להלן: "עמוד הפייסבוק") בסופה ינתן לזוכה סוף שבוע במלון 'סי לייף' בנהריה, בין התאריכים 19-21.4.18, (להלן "הפעילות"):

1.           הגדרות

"פרס" - סוף שבוע במלון סי לייף נהריה, בתאריך 19-21.4.18,הכל לפי שיקולו הבלעדי של מנהל העמוד.

"משתתף" – גולש בעמוד הפייסבוק אשר החל בביצוע הפעולות המפורטות בסעיף 4.

"תקופת הפעילות" - התקופה שבין תאריך 20 לחודש מרץ 2018 (יום ג') בשעה 12:00, ועד לתאריך 31 בחודש מרץ 2018 (יום ש') בשעה 23:00.

1.    פרשנות

1.1.    בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר הפעילות לרבות בעיתונות הכתובה, האלקטרונית ו/או המשודרת, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.

1.2.    בכל מקום בתקנון בו משתמשים בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה במשמע.

1.3.    בכל מקום בתקנון בו משתמשים בלשון יחיד, הכוונה גם לרבים במשמע.

1.4.    הדין החל על התקנון ועל כל הנובע ממנו יהיה הדין הישראלי בלבד.

1.5.    כותרות הסעיפים בתקנון זה משמשות לשם הנוחות בלבד והן לא תשמשנה לצורך פרשנות תקנון זה.

2.    הגבלת גיל המשתתף בפעילות

השתתפות בפעילות הינה לבני 18 ומעלה. עצם ההשתתפות מהווה הצהרתו של המשתתף כי הוא בן 18 שנים ומעלה.

3.    השתתפות בפעילות

במהלך תקופת הפעילות יהיה זכאי להשתתף בפעילות כל גולש בעמוד הפייסבוק, אשר ביצע את הפעולות הבאות ולפי התנאים שלהלן

3.1.    על המשתתף בפעילות ללחוץ על כפתור "לייק" (Like) בעמוד הפייסבוק.

3.2.    החברה תפרסם בעמוד הפייסבוק תמונה או וידאו, כל משתתף יהיה רשאי, ללא הגבלה, לבצע את הפעולות הבאות על מנת לזכות בפרס:

3.2.1.    לציין את הסיבה בגינה חופשה בישראל עדיפה על חופשה בחו"ל.

3.2.2.    לתייג את האדם איתו ירצה לצאת לחופשה.

4.    בחירת הזוכה בפרס ומימוש הפרס

4.1.    בסיום תקופת הפעילות יבחר מנהל העמוד את הזוכה, מבין המשתתפים אשר ביצעו את הפעולות המפורטות בסעיף 4 (להלן: "הזוכה"),  ויכריז על כך בתאריך ה 04 בחודש אפריל  (יום ד') 2018 בעמוד הפייסבוק

4.2.    מובהר מראש כי קביעת הזוכה בפעילות נתונה לשיקול דעתה המלא והבלעדי של מנהל העמוד, והיא תהיה סופית, מוחלטת, ובלתי ניתנת לערעור או השגה.

4.3.    הודעה בדבר זכייה בפרס תשלח לזוכה, באמצעות שליחת מסר במערכת ההודעות הפנימית של פייסבוק לפרופיל הפייסבוק של הזוכה

4.4.    לשם קבלת הפרס, יידרש הזוכה לאמת את היותו המשתמש בפרופיל הפייסבוק, בכל אופן שיידרש על ידי החברה, וכן לחתום על מסמך המאשר את קבלת הפרס.

4.5.    החברה תמסור לזוכה את הפרס במשרדי החברה, שבכתובת: רבי פנחס 3, תל אביב 6813903, או בכל דרך אחרת שתמצא החברה לנכון.

5.    פרטיות

5.1.    כל משתתף מצהיר ומאשר כי יש בידיעתו כי כל הפרטים, התמונות והנתונים שהוא מוסר במסגרת הפעילות הינם נכונים, מדויקים ואינם מהווים הפרה של הוראות התקנון או כל דין.

5.2.    כל משתתף מצהיר ומאשר כי מסירת המידע האישי או כל מידע אחר במסגרת הפעילות, נעשה באופן וולונטרי ומרצונו החופשי.

5.3.    כל משתתף נותן את הסכמתו לכך שהחברה תפרסם את שמו ותמונותו במידה וזכה בפרס.

6.    אחריות

6.1.    החברה לא תהיה אחראית באופן כלשהו לתקלות ועיכובים, לרבות פעילותם התקינה של רשת הטלפון, האינטרנט, החשמל ו/או כל אמצעי תשתית ו/או תקשורת אחר, על כל רכיביהם, אשר ימנעו או יעכבו את קליטת המשתתף בפעילות ו/או זכאותו לפרס ו/או מימושה, וכן לא תשאנה באחריות לנזקים, הפסדים, הוצאות, מניעת רווח וכיו"ב שנגרמו עקב הפסקות, כשלים טכניים, הפרעות, ניתוקים למשתתף בפעילות ו/או לכל גורם שהוא, במישרין ו/או בעקיפין.

6.2.    המשתתף בפעילות מתחייב לשפות את החברה ו/או מי מטעמה, בגין כל נזק, הפסד, אובדן, הוצאות, תביעה או דרישה, לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד, של צדדים שלישיים כלפיה, אם הפר המשתתף בפעילות, במישרין ו/או בעקיפין, את תנאי תקנון זה והדבר הסב נזק כלשהו לחברה ו/או מי מטעמה.

7.    כללי

7.1.    כל משתתף רשאי להשתתף בפעילות פעם אחת בלבד במהלך תקופת הפעילות.

7.2.    תשלום כל מס אשר יחול, ככל שיחול על הפרס ישולם ע"י הזוכה.

7.3.    אין בעצם השתתפות משתתף זה או אחר בפעילות, כדי להבטיח את זכאותו ו/או זכאות מי מטעמו לפרס.

7.4.    החברה לא תאפשר לזוכה להמיר ו/או לשנות ו/או להעביר לאדם אחר את הפרס, אלא אם נתנה הסכמתה מראש ובכתב.

7.5.    החברה תהיה רשאית לשלול זכיה בפרס מכל סיבה שהיא לפי שיקול דעתה, וכן להוסיף, לגרוע או לשנות את הפרס, לשנות את זמן מימושו הסופי של הפרס, או להציע פרס חלופי בעל ערך דומה, על-פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט.

7.6.    לחברה שמורה הזכות לדחות ו/או לשנות ו/או לבטל את הפעילות, ו/או להאריך ו/או לקצר את תקופת הפעילות, כולה או חלקה, מכל סיבה שהיא בכל עת ולפי שיקול דעתה הבלעדי בכל עת, בהודעה שתפורסם בדף החברה בעמוד הפייסבוק.