אליס - סוף סוף קל למצוא טיסה | תנאי שימוש באתר

תנאי שימוש באתר

תנאי שימוש באתר, מדיניות פרטיות וזכויות יוצרים

בי טי אל טרוול בע"מ, ח.פ. 515066272 (להלן: "Alice") מודה לך על בחירתך. בכניסה, צפייה, גלישה, הזמנה או שימוש בכל דרך אחרת באתר האינטרנט www.alice.co.il (להלן: "האתר") המשתמש (זכר/נקבה/יחיד/רבים) מסכים להיות כפוף לתנאי שימוש אלה ולציית להם, לרבות שינויים בהם מעת לעת. להלן התנאים:

 1. כל המופיע באתר הינו מוגן, אלא אם צוין אחרת, ואסור לשימוש ללא הרשאת Alice. המידע באתר מדויק ומעודכן בהתאם לפרטים הידועים ל- Alice ו/או הנמסרים ישירות על-ידי צדדים שלישיים או גורם מטעמם ובהסכמתם. Alice אינה נושאת באחריות לכל טעות או שגיאה בתוכן האתר כתוצאה מפרטים שנמסרו כאמור כמות שהם.

 2. המידע שבאתר הינו דינאמי ומשתנה מעת לעת. המידע המצוי באתר אינו בגדר ייעוץ ואינו סופי אלא מבוסס על המידע המצוי בעת כתיבתו וכפי שנמסר מצדדים שלישיים ומתעדכן כל העת. לפיכך, אין להתייחס למידע כמוחלט ו/או מחייב. המידע המדויק והעדכני יימסר בסמוך לפני ביצוע ההזמנה והמידע המחייב הנו המידע שיופיע במסמך אישור ההזמנה, בטופס גילוי נאות ובתנאי ההתקשרות וההסכם המלא בלבד.

 3. המשתמש עושה באתר שימוש באחריותו האישית בלבד ו- Alice אינה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף, מקרי, מיוחד או תוצאתי, כלכלי וכיו"ב שנגרם כתוצאה מהסתמכות על האמור באתר ו/או משימוש באתר או בחומרים הכלולים באתר או זמינים דרכו. בהיות המשתמש עושה שימוש באתר הנו משחרר את Alice מכל אחריות לנזקים.

 4. תכנים, תמונות, אינפורמציה, חבילות או כל פרט אחר המוצג באתר הינם קניין רוחני של Alice או שנעשה בהם שימוש בהסכמת צדדים שלישיים. שימוש בתכנים, בתמונות, מידע, חבילות ו/או פרטים אלה ע"י המשתמש או מטעמו הינו אסור, אלא אם הותר באופן מפורש וספציפי ע"י Alice. שימוש לא מורשה הנו בניגוד לדין.

 5. מלוא זכויות היוצרים והקניין הרוחני במידע, יצירה, תכנים, חבילות, שירותים ועיצוב האתר לרבות שמות וסימנים מסחריים, פטנטים ומדגמים, בין שהם רשומים ובין שאינם רשומים, סודות מסחריים, תכנים רבים ורחבים שמופיעים בו, עיצוב, לוגו, צבעים, רקע, גופן, מידע טכנולוגי, לרבות אך מבלי לגרוע, תוכנות, יישומים, קבצים גרפיים ואחרים, קודי מחשבים, טקסטים ו/או כל חומר אחר הכלול באתר (להלן: "המידע") הינם אך ורק של Alice או של צדדים שלישיים אשר התירו את השימוש בהם. אין להעתיק, להפיץ, לשכפל, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי את המידע ו/או כל חלק ממנו, אלא בהיתר מראש ובכתב מאת Alice.

 6. Alice אינה נושאת באחריות לאתרי האינטרנט שקישורים אליהם מופיעים באתר לנוחיות המשתמש והכללת קישור לאתר כלשהו אינה מרמזת על אישור Alice בדבר האתר המקושר. הכניסה לאתרים המקושרים נעשית באחריות המשתמש, שכן Alice אינה יכולה לשלוט ו/או לפקח על המידע ו/או השירותים המסופקים ו/או המפורסמים על ידי אחרים ו/או באמצעותם, בין במישרין ובין בעקיפין. הצבת הקישורים לא תתפרש כהצעה להשתמש, הבעת תמיכה, עידוד, הסכמה או מתן חסות של Alice לתכנים ו/או לשירותים המוצעים ע"י אחרים.

 7. משתמש השולח דואר אלקטרוני לאתר או פונה ל- Alice לא יסווה את זהותו באמצעות שימוש בשם שקרי או בשם חשבונו של אחר. השימוש במידע שיסופק כאמור יעשה בהתאם למדיניות הפרטיות של Alice.

 8. המשתמש נותן בזה את הסכמתו לכך ש- Alice תוכל לבצע פיקוח ממוחשב על השימוש שלו בשירותים ולהשתמש בכל מידע כאמור לצורך בקרה ו/או פיקוח ו/או פיתוח ו/או שמירה על איכות השירותים, רמתם ותקינותם ו/או לצורך קיום הוראות כל דין. Alice לא תחשוף את המידע האישי של המשתמש לצדדים שלישיים ללא הסכמת המשתמש תחילה, למעט מסירת פרטים לצד שלישי לצורך גביית כספים המגיעים ל- Alice ומסירת פרטים על-פי סמכות שבדין.

 9.  

  יובהר ויודגש, כי נשמרים שם, מען ודרך התקשרות בלבד, לא קיים מאגר מידע ופרטי התשלום מוצפנים ואינם נחשפים או נשמרים.

 10.  

  המשתמש נותן בזאת ל- Alice את הסכמתו לעשות שימוש בפרטיו לשם קבלת עדכונים ו/או חומר ו/או מידע פרסומי ו/או שיווקי באמצעות כתובת הדוא"ל שלו. ביטול ההסכמה ייעשה בכתב ל- Alice ויחול על פרסומים חדשים, אשר משלוחם טרם הושלם. המשתמש באתר מאשר כי מדיניות הפרטיות של Alice מקובלת ומוסכמת עליו וכי לא יעשה שימוש אסור כלשהו באתר בכל דרך שהיא.

 11. המשתמש מתחייב לא לשלוח, לדוור או בדרך אחרת לשלוח או להעביר חומר כלשהו המכיל תוכנות וירוס או קוד, קבצים או תוכניות אחרות שנועדו להפריע, להרוס, להגביל או המפריעים, הורסים או מגבילים בפועל את התפקוד של האתר.

 12. על האתר, השימוש באתר ותנאי השימוש וההתקשרות עם Alice כפועל יוצא מכך יחולו חוקי מדינת ישראל וכל מחלוקת שתתגלע בקשר כלשהו עם האמור תהא מסורה בלעדית לשיפוטם של בתי המשפט במחוז תל-אביב בלבד. בכל מקרה שבו יקבע בית המשפט שלו הסמכות המתאימה כי אחד הסעיפים בתנאים הללו הינם בלתי חוקי, מסכים המשתמש כי יתר הסעיפים יישארו בתוקף וימשיכו לחול.

 13. מוסכם על המשתמש כי בחלוף שנתיים מיום ביצוע ההזמנה לא יהיה זכאי לבוא אל Alice בכל תביעות שהן בין עפ"י התקשרותו החוזית דנא ובין בנזיקין ויש לראות בתנאי זה כמגביל את תקופת ההתיישנות לשנתיים בלבד, בהתאם להוראות סעיף 19 לחוק ההתיישנות, תשי"ח-1958.

 14. בכל שאלה ניתן לפנות לכתובת דוא"ל: office@alice.co.il.

 15. האמור בתנאי שימוש אלה בלשון זכר נאמר מטעמי נוחיות גרידא ומתייחס לנשים ולגברים כאחד.