אליס - סוף סוף קל למצוא טיסה | הסכם לקוחות

הסכם לקוחות

פרק א'- הזמנה - תקנון הזמנה אישור הזמנה והסכמה לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות

 1. בתקנון זה על כלל המפורט בו מטה, מוסדרים: (א) תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות, באתר האינטרנט של המותג: "Alice" (להלן: " האתר"), המציע שירותי טיסות ושירותים הקשורים לאלה (להלן: "תנאי השימוש", להלן: " המוצרים/שירותים "). (ב) תנאי ביצוע הזמנה באמצעות האתר (להלן: " ההזמנה"). תנאי השימוש ותנאי ביצוע ההזמנה, לרבות כלל האמור במסמך זה, יחד להלן: "התקנון". מבלי לגרוע מן האמור, ולמען הסר הספק, מובהר במפורש, כי התקנון, ההסכמה, כהגדרתה בסעיף 2 להלן, ו/או חתימת ההסכם, כהגדרתה בסעיף 2 להלן, ו/או הנפקת שוברי ההזמנה/רכישה המונפקים על ידי ספקי המוצרים/השירותים (להלן: " השוברים", "הספקים") – מהווים (כולם או חלקם), את חוזה ההתקשרות שבין המזמין והנוסעים לבין בי טי אל טרוול בע"מ, ח.פ. 515066272 (להלן: "Alice", או: "החברה"). בתקנון זה, מקום בו מצויינת ההגדרה: "אתר החברה", משמע: www.alice.co.il. להלן מספר הבהרות כלליות:
  1. כל צד ג' אשר את המוצרים/שירותים שלו יזמין המזמין כהגדרתו בסעיף 2 מטה, הינו אחראי באופן מלא לאספקת המוצרים/שירותים.
  2. מוצרי ביטוח אשר מוצגים באתר, הינם בהתאם לתקנון ספקי הביטוח, כהגדרתם בסעיף 15.ה להלן, וההסכמה כהגדרתה בסעיף 2 להלן, כמוה כהסכמה לכך שהמזמין, כהגדרתו להלן, קרא והסכים לתקנון ספקי הביטוח האמורים.
  3. Alice איננה סוכנות ביטוח ואיננה אחראית לאילו מהמוצרים/שירותים המוצגים באתר, למעט כמפורט בתקנון זה.
 1. התקנון מהווה הסכם בין כל המזמין את המוצרים/השירותים, בין בעצמו ובין על ידי מי מטעמו (להלן: "המזמין") לבין החברה. אישור ההזמנה, לרבות התנאים המפורטים בתיאור המוצרים/השירותים והתנאים המפורטים בהזמנה, ו/או מילוי טופס גילוי נאות, ו/או מסירת פרטי תשלום, ו/או קבלת שירותים, מכל סוג ובכל אופן שהוא, באמצעות אתר זה, על קישוריו השונים, כולם, יחד או לחוד, מהווים ראייה חלוטה לכך שהמזמין קרא את כלל תנאי התקנון, וכי הוא מסכים ומקבל הסכמה וקבלה מלאה ומפורשת לכלל תנאי השימוש ותנאי ההזמנה ולתנאי התקנון (כל הפעולות כאמור לעיל, יחד או לחוד, תוגדרנה להלן: " חתימת ההסכם"). כמו כן מוסכם במפורש, כי חתימת ההסכם כהגדרתה לעיל, היינו: ביצוע חלק מן הפעולות, אחת מהן או כולן, כמתואר בסעיף 2 זה לעיל, מבטאת את הסכמתו וקבלתו המלאה והמפורשת של המזמין לכך, שהוא קרא את תנאי התקנון. כלל האמור בסעיף 2 זה, יוגדר להלן: " ההסכמה".
 2. המזמין מסכים לכך שבמתן ההסכמה ו/או בחתימת ההסכם, הוא מוותר מראש על כל טענה לפיה, בטרם ניתנה ההסכמה כולה או בביצוע רכיביה, כאמור בסעיף 2 לעיל, לא קרא המזמין/הנוסע את התקנון ו/או לא נתן את ההסכמה.

תנאים הקשורים להזמנה, המוצרים/שירותים, תשלום

 1. החברה מזמינה עבור הנוסע שירותי תיירות בהתאם לפרטים המפורטים בהזמנה באמצעות הספקים, אשר נודע להם מוניטין כספקים אמינים ומקצועיים. מוסכם, כי ההזמנה תהווה אך ורק בקשה לקבלת המוצרים/השירותים, וזאת עד לקבלת אישורים סופיים מן הספקים לגבי ההזמנה ולגבי המחיר (להלן בהתאמה: "הבקשה", "האישור"). לאחר קבלת האישור, יחוייב חשבון המזמין, בהתאם לפרטים שנמסרו על ידי הספקים, בצירוף עמלה, בכפוף לאמור בתקנון זה (להלן: " החיוב"). בהקשר לאמור, יצויין, כי:
  1. שינויים הקשורים בשיעור המסים וההיטלים הכלליים המוטלים על פי דין – ההפרש הנובע מהשינוי בגובה הרכיבים ישולם למזמין או לחברה, לפי העניין (ירידה או עליית מחיר מיום אישור ההזמנה ועד ליום אספקת השירותים).
  2. "תוספת/הפחתת דלק" (בהתאם להחלטת חברות התעופה, כהגדרתן להלן) – במקרה שיעדכנו הספקים את מחיר ההזמנה, כפי שהיה במועד הבקשה (להלן: "מחיר המקור"), עקב "תוספת דלק" או: "הפחתת דלק", בטווח הזמנים שבין תום תוקף הבקשה, כהגדרתו להלן, ועד יומיים טרם תשלום בגין מחיר המקור על ידי המזמין ו/או כרטוס, כמשמעו אצל הספקים (עשוי להשתנות מספק לספק) (להלן: " כרטוס"), יהא המזמין רשאי לבטל את ההזמנה (במקרה של "תוספת דלק" בלבד), או יחול האמור להלן: המזמין ישלם תוספת או יזוכה בגין ההפרש בין המחיר לאחר תוספת דלק לבין מחיר המקור, והכל כאמור, בתנאי שטרם בוצע כרטוס.
  3. ביקש המזמין כי בטיסה אשר הוזמנה במסגרת הבקשה, להזמין ארוחה כשרה/צמחונית, תהיה אחריות החברה אך ורק להעברת בקשת המזמין כאמור, לחברות התעופה (כהגדרתן בסעיף 12 להלן) והמזמין מוותר מראש על כל טענה בכל עניין הקשור לביצוע ו/או אספקת הארוחה האמורה, נגד החברה ו/או מי מטעמה.
 1. היה ובעת ההזמנה, ניתן האישור, תהא החברה רשאית לבצע את החיוב באופן מיידי, ומוסכם במפורש כי המחיר בגין המוצרים/השירותים נשוא ההזמנה, הינו סופי (להלן: "אישור מיידי"). היה ובעת ההזמנה לא ניתן האישור, תעמוד ההזמנה בתוקף לרשות המזמין, וזאת עד לתום 72 שעות ממועד ביצוע ההזמנה, או לתום מועד אישור פיצול/הארכה כהגדרתם בסעיף 6 מטה (להלן: "תוקף הבקשה"). מחיר המוצרים/השירותים, במהלך תוקף הבקשה עשוי להתעדכן, על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, בהתאם למחירי הספקים או כל עניין אחר (להלן: " עדכון מחיר"), ובמקרה זה יהא המזמין רשאי לבטל את ההזמנה, ללא חיוב, ובלבד שביטול כאמור בוצע, עד לתום תוקף הבקשה, הכל בכפוף לאמור לעיל לעניין כרטוס.
 2. לא ניתן האישור, או בוצע עדכון מחיר, במהלך תוקף הבקשה, לא יהיה חייב המזמין לשלם בעד ההזמנה. החברה רשאית לפצל את ההזמנה או להאריך תוקפה עד ל-96 שעות ממועד ההזמנה, אלא אם הודיע לה אחרת המזמין במפורש באמצעות דוא"ל office@alice.co.il והכל בכפוף לאמור לעיל לעניין כרטוס (להלן: "אישור פיצול /הארכה").

גדרי אחריות לעניין ההזמנה

 1. החברה לא תהיה אחראית לכל מעשה/מחדל שאינו בשליטתה, לרבות (אך לא רק) כתוצאה ממעשים/מחדלים ו/או עיכובים ו/או טעויות ו/או שיבושים ו/או תקלות אשר יחולו אצל ו/או על ידי הספקים לגבי כל עניין הקשור בהזמנה ו/או באישור ו/או בכל עניין אחר אשר מקובל כי הינו בגדר אחריותם של הספקים (להלן: "הטעויות"). החברה תפעל ככל שניתן כדי לסייע למזמין בעניין הטעויות.
 2. כלל המידע המסופק על ידי החברה למזמין בעניין המוצרים/השירותים ו/או ההזמנה, מבוסס במלואו על המידע המתקבל על ידי הספקים (להלן: " המידע"). אחריות החברה מוגבלת במפורש לעניין מתן המידע במלואו, ומוסכם כי החברה לא תישא בכל נזק שיגרם למזמין בכל עניין הקשור להזמנה ו/או הנובע ממנה והמזמין מתחייב במפורש, בחתימת ההסכם, לוותר מראש על כל טענה כנגד החברה ו/או כל גורם מטעמה, בקשר לאמור.
 3. ביקש המזמין כי החברה תפנה בשמו לספקים, בעניין בקשה מיוחדת, הקשורה להזמנה, ואשר נוגעת לדרישות חיוניות לנוסע מפאת צרכיו הייחודיים (להלן: "בקשה מיוחדת"), תבדוק החברה עם הספקים, האם ניתן לקיים את בקשת הנוסע, ותודיע על תוצאות בדיקתה למזמין, עד לתום תוקף הבקשה.
 4. המסמכים הקובעים לענייני תנאי הטיסה ומועדיה, פרטי הלינה, השכרות הרכב, הופעות, משחקים, טיול מאורגן, סיור ויתר שירותי תיירות הרלוונטיים להזמנה, הם כמפורט במסמכים המונפקים על ידי הספקים, ואין לחברה כל אחריות בגין המסמכים האמורים (להלן: " מסמכי התיירות").
 5. מידע בעניין אזהרות מסע, מטעם משרד ראש הממשלה, המטה לביטחון לאומי, ניתן לקבל באמצעות אתר האינטרנט: http://www.nsc.gov.il/he/Travel-Warnings/Pages/Egypt_Sinai.aspx אזהרות ו/או מידע הקשור בחיסונים ו/או מידע רפואי ו/או כל עניין אחר הכרוך ו/או הנובע מההזמנה, אשר איננו רלוונטי למסמכי התיירות, יש לקבל ישירות מן הרשויות הרלוונטיות. בכל מקרה מוסכם, כי החברה איננה אחראית לשום עניין הקשור ו/או הכרוך בעניינים רפואיים ו/או בטחון ו/או בבטיחות ו/או עניינים הקשורים באבטחה הקשורים ו/או הכרוכים בנסיעות/טיסות ו/או ההזמנה. מבלי לגרוע מן האמור, לנוחיות המזמין, מידע הקשור למרפאות, או כל עניין אחר הקשור בתיירות אזרחים ישראליים בחו"ל, ניתן לבקש ממשרד החוץ בישראל.

נתונים הקשורים לטיסות

 1. נתוני הטיסות: הטיסות המוצעות באמצעות האתר, לרבות המידע המסופק בגינן (להלן: "הטיסות"), הינן באחריותן הבלעדית של חברות התעופה אשר מספקות את שירותי הטיסה (להלן: " חברות התעופה"). נתונים הקשורים לטיסות, לרבות (אך לא רק): שעות, תאריכים, מספרי הטיסות, חברות התעופה ומסלולי הטיסות, נחיתות ביניים, טיסות מקשרות, שירותים הנלווים לטיסה, שירותי קרקע וכיו"ב (להלן: "נתוני הטיסות"), הינם נתונים אשר עשויים להשתנות, לעיתים ללא כל הודעה מוקדמת.
 2. גדרי אחריות הקשורים בטיסות: מוסכם במפורש, כי לחברה אין כל אחריות, מכל מין וסוג שהוא, לכל עניין הקשור בשינויים בנתוני הטיסות ו/או במועד הטיסה המקורי, כהגדרתו בסעיף 15 להלן, ו/או לכל תוצאה הנובעת משינויים בנתוני הטיסות, על כן מוסכם, כי בחתימת ההסכם ו/או במתן ההסכמה, מוותר המזמין מראש על כל טענה כנגד החברה ו/או מי מטעמה, מכל מין וסוג שהוא, לרבות (אך לא רק): אובדן/עיכוב בהגעת כבודה, החזרי תשלום ו/או פיצוי, מידע ו/או שינויים בנתוני הטיסות, על התוצאות הקשורות באלה (ולמעט כאמור, החובה המוטלת על החברה לספק את המידע למזמין, בהתאם למידע המתקבל מהספקים). מבלי לגרוע מן האמור לעיל, מובהר כי אין באמור כדי לגרוע מזכותו של המזמין להפרע זכויותיו מחברות התעופה, לפי כל דין אשר חל על ההזמנה. עוד מוסכם כי החברה איננה אחראית על תופעות שונות של מזג אויר (שיטפונות, ערפל, עננים וכד`) ו/או נסיבות אחרות כלשהן שאינן בשליטתה העלולות לגרום לשינוי או ביטול כלשהו. על אף האמור בכל מקום אחר בתקנון זה מובהר ומוסכם במפורש, כי החברה תהא פטורה מאחריות כלפי המזמין בכל הקשור לביטול ו/או שינוי הקשור ו/או הכרוך בטיסות ו/או בהזמנה, בכל פרק זמן שהוא אשר נגרם במישרין ו/או בעקיפין כתוצאה מכוח עליון, שביתות, סגר, הפרות סדר, שריפה, הצפה, מזג אויר, מרי אזרחי, מלחמה, פעילות טרור, מבצע צבאי, פלישה, מרד, מגיפות, התפרצות הר געש, מחלות, שוד, גניבה, חרם, מעצרים, תקלות טכניות או כל פעולה ו/או תוצאה ו/או אירוע כיוצא באלה של כוח עליון.
 3. מידע בנוגע לזכויות לפי חוק שירותי תעופה (פיצוי וסיוע בשל ביטול טיסה או שינוי בתנאיה), התשע"ב – 2012, ניתן למצוא באתר החברה, יצויין כי אחריות חברות התעופה מוסדרת, בין היתר, גם באמצעות אמנות בינלאומיות, כמפורט בחוק התובלה האווירית, תש"ם- 1980.

חובות המוטלות על המזמין

 1. בתקנון זה מקום בו מצוין "הנוסע", משמע: "המזמין". מבלי לגרוע מן האמור לעיל ולהלן, מפורטות בזאת עיקרי החובות והאחריות המוטלות על הנוסע. מובהר, כי עדכונים/אישורים מטעם המזמין/אישור הטיסה חזור, כהגדרתה להלן וכיו"ב: יבוצע ישירות מול הגורם, אשר נתן את האישור לבקשה, ו/או מול הספקים ו/או כל גורם אחר, כפי שפורט במסמכי ההזמנה, הכל לפי העניין (להלן: "גורם הדיווח").לתשומת לב המזמין: משרדי החברה סגורים בסופי שבוע:
  1. לבדוק, מפעם לפעם, את נתוני הטיסות, ולפחות פעמיים, טרם המועד המקורי שנקבע במועד בו ביצע המזמין את הבקשה, לטיסה "הלוך" או "חזור", לפי העניין (להלן בהתאמה: "מועד הטיסה המקורי", להלן: " בדיקת נתוני הטיסות").
  2. לעניין הטיסה חזרה למדינה ממנה בוצעה הטיסה "הלוך" (להלן: " הטיסה חזור")- לאשר את הטיסה חזור, לפחות 72 שעות לפני מועד הטיסה המקורי (להלן: " אישור החזרה"). מועד ביצוע האחרונה שבבדיקת נתוני הטיסות, 24 שעות טרם מועד הטיסה המקורי, באמצעות ייזום קשר טלפוני עם גורם הדיווח, הן לצורך אישור החזרה, הן לצורך בדיקת נתוני הטיסות והן לצורך מתן פרטי התקשרות בהם יוכל גורם הדיווח להשתמש כדי לעדכן את המזמין בשינויים, ככל שימסרו כאלה לגורם הדיווח מחברות התעופה.
  3. להתייצב בשדה התעופה 3 שעות לפני ההמראה.
  4. הוצאת דרכון, הארכת תוקפו והנפקת אשרות כניסה ו/או תעודות מעבר ו/או ויזות לישראל ולחו"ל. על הדרכון להיות בתוקף לפחות 6 חודשים ממועד הטיסה המקורי ולמשך כל השהות בחו"ל. במדינות מסוימות תוקף האשרה אינו זהה לתקופת השהייה המותרת ועל כן יש לשים לב לכך בעת ביצוע ההזמנה. מובהר למזמין כי במידה שלא ימלא את החובות המוטלות עליו כאמור בסעיף 15.ד זה, יתכן שלא יוכל לצאת את ישראל ו/או להיכנס אליה ו/או ליעד אחר והאחריות המלאה עליו. על המזמין לבדוק, במועד ביצוע ההזמנה ולאחר מכן לאחר קבלת האישור, כי השמות בהזמנה תואמים את השמות בדרכון, באופן זהה. במדינות מסוימות קיימות השלכות להיות נוסע בעל אזרחות כפולה/תעודת מעבר במקום דרכון או כל עניין הקשור בסטטוס התושבות של הנוסע. במועד ביצוע ההזמנה חובה על הנוסע לבדוק ולהתעדכן אם הסטטוס שלו עשוי לגרור השלכות כלשהן במדינת היעד אליה הוא נוסע, ומוסכם כי החברה איננה אחראית לעניין זה או לתוצאותיו, לרבות ככל שתימנע כניסתו של הנוסע למדינת היעד, מכל סיבה שהיא.
  5. בסמוך לאחר ביצוע התשלום/כרטוס- רכישת פוליסת ביטוח לטובת המזמין לעצמו ועל חשבונו, ביחס לכל אחד ואחד מן הנוסעים הכלולים בהזמנה, בביטוח אישי. מומלץ כי הביטוח האמור יכלול כיסוי מקיף ונרחב הכולל בין היתר ביטוח רפואי, ביטוח מטען וביטוח ביטול הזמנה, המתאים לאופי הנסיעה, למשל: חילוץ, הטסה רפואית וכיו"ב. באתר ניתן למצוא הפניות כאלה ואחרות להתקשרות עם חברות ביטוח/סוכנויות ביטוח (להלן: " ספקי הביטוח") מוסכם ומובהר במפורש, כי ככל שהנוסע יחליט לרכוש אחד ממוצרי הביטוח באמצעות ספקי הביטוח (להלן: "רכישת ביטוח"), אין לחברה ולא תהיה לה כל אחריות בגין כל עניין הקשור ו/או הנובע מקישור לרכישת ביטוח, ובכל הקשור לרכישת ביטוח או תוצאותיה (להלן: " הביטוח"). ההפניות באתר לספקי הביטוח, מהווה לא יותר מאשר שירות לוואי נוסף למוצרים/שירותים, אותו מציע האתר. מבלי לגרוע מן האמור ולמען הסר ספק, מוסכם במפורש, כי בכל עניין הקשור בביטוח יפנה המזמין ישירות לספקי הביטוח, לרבות (אך לא רק): העדר כיסוי מספק במקרה של אירוע ביטוח, תלונות בגין טיב השירות, איכותו ו/או כמותו וכיוצא באלה. על הנוסע מוטלת החובה לבדוק אם הביטוח ו/או ספק הביטוח ו/או הפוליסה הרלוונטית לביטוח, עומדים בתנאים המחויבים על פי דין. החברה ממליצה לנוסע, לערוך השוואה בין סוגי הביטוח אותם מציעים ספקים שונים. ההסכמה של המזמין כהגדרתה בתקנון זה, משמעה אף הסכמה של המזמין לאמור לעיל לעניין הביטוח והעובדה כי רכישת הביטוח הינה באחריותו הבלעדית של המזמין. לקבלת פרטים לעניין מוצרי הביטוח אליהם מפנה האתר, כמו גם תקנון ספקי הביטוח, ניתן להפעיל את הקישור, אשר מוצב באתר, בסמוך למוצרי הביטוח השונים המוצגים באתר, בצד רכישת המוצרים/שירותים (להלן: "תקנון ספק הביטוח "). מתן ההסכמה של המזמין לתקנון זה, ככל שהמזמין החליט לרכוש את הביטוח, כמוה כמתן אישור וויתור טענות כלפי החברה בעניין זה, ולכך שהמזמין קרא את תנאי תקנון ספק הביטוח, הסכים להם והתקשר עם ספק הביטוח לצורך רכישת הביטוח.
  6. חובה על הנוסע להודיע, עוד בטרם ביצוע ההזמנה, על כל מגבלה פיזית, או בריאותית ו/או נפשית ו/או כל מגבלה שהיא שעל הספקים להיות מודעים אליה על מנת שהמזמין יוכל לממש את השירותים/המוצרים. ידוע למזמין, כי בהעדר הודעה כאמור, האישור שניתן על ידי הספקים כאמור, נסמך על כך שבהעדר הודעה כאמור, הנוסע אינו מוגבל באופן כלשהו מלצרוך את השירותים. כל תקלה ו/או הוצאה שתגרם כתוצאה ממצבו הרפואי ו/או הנפשי של הנוסע, תחול על הנוסע בלבד.
  7. קבלת מסמכי נסיעה: על המזמין לבדוק את מסמכי הנסיעה ו/או ההזמנה, מיד עם קבלתם מן הספקים, לאחר כרטוס ו/או לאחר האישור, לפי המוקדם, ולוודא כי כל המסמכים הרלוונטיים בידיו (כרטיסי טיסה, שוברים לבית המלון ולהעברות, שוברים להשכרת הרכב, ויזות, אשרות וכו'), ובכלל זה יבדוק המזמין, כי הפרטים הרשומים בהם תואמים את ההזמנה. במידה שפרט כלשהו אינו תואם יש לפנות מיידית לספקים. ניתן לפנות באמצעות החברה.

ביטולים

 1. על תקנון זה, חלות ההוראות הנוגעות לעסקה המוגדרת כ"עסקת מכר מרחוק", בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 (להלן: " חוק הגנת הצרכן"). להלן יובא מידע כללי אודות העיקרים הנוגעים לאפשרות ביטול העסקה (להלן: " עיקרים הנוגעים לביטול"), ואולם למען הסר ספק מובהר בזאת, כי האמור להלן לעניין עיקרים הנוגעים לביטול, הינו אך ורק לצורכי יידוע, וכי הנוסח המלא והמחייב של הוראות הביטול הינו הנוסח הקבוע בחוק הגנת הצרכן, בתקנות אשר תוקנו מכוחו ובדין התקף בישראל.
 2. בעסקת מכר מרחוק, כהגדרתה בחוק הגנת הצרכן, רשאי צרכן לבטל בכתב את העסקה בתוך 14 ימיo מיום עשיית העסקה או מיום קבלת המסמך המכיל את פרטי הגילוי הנאות, לפי המאוחר, ובלבד שהביטול ייעשה לפחות שבעה ימים שאינם ימי מנוחה קודם למועד שבו אמור השירות להינתן. במקרה ביטול כאמור תבוטל העסקה בהתאם לחוק הגנת הצרכן, תוחזר התמורה ויגבו דמי ביטול בסך 5% מהעסקה או 100 ₪, לפי הנמוך מביניהם. בהתאם להלכת בית המשפט העליון במסגרת ע"א 7187/12 עו"ד ליאור צמח נ' אל על נתיבי אויר לישראל, ככל שניתן לבטל רכיב מסוים בתוך הזמנה אחת באופן נפרד, יש לראות רכיב זה כעסקה נפרדת לצורך גביית דמי ביטול. לדוגמא: מאחר שכרטיס טיסה מהווה חוזה נפרד עם כל נוסע שעל שמו הופק כרטיס טיסה, על המזמין לשלם דמי ביטול בנפרד על כל כרטיס. בהתאם למידע אשר מסופק על ידי הספקים, מוסכם, כי: בגין ביטול עסקה, שלא במסגרת הזכאות לביטול כאמור בחוק הגנת הצרכן, או דין אחר ככל שחל על העסקה, ביחס להזמנת כרטיס טיסה "רגיל", כהגדרתו על ידי הספקים – ייגבה תשלום העולה כדי 100% משווי העסקה. ביטול כרטיס טיסה "משודרג", ככל שיוצע על ידי החברה – יהא ללא דמי ביטול, ככל שהביטול יבוצע עד 72 שעות לפני המראת הטיסה, הרלוונטית לכרטיס הטיסה האמור, בקיזוז עלות השדרוג לכל נוסע, והכל בכפוף לחוק ותקנות הגנת הצרכן וליתר הדינים אשר חלים על העסקה.
 3. ברכישת כרטיס טיסה מחברת תעופה זרה שאינה מחזיקה בנציגות בישראל, תנאי הביטול יהיו בהתאם למדיניות חברת התעופה, פעולות האכיפה של הרגולטור ובכפוף לדין הזר החל עליה.
 4. החזרים: במקרה בו המזמין יהיה זכאי להחזר כלשהו, בהתאם לתנאי תקנון זה או לפי כל דין, יבוצע ההחזר לפי שער הדולר שבו חויב המזמין. לא יינתן החזר בגין שירותים או חלקי שירותים שלא נוצלו בחו"ל. החברה תעביר את הבקשות השונות לספקים לצורך קבלת ההחזר, אך בכל מקרה מוסכם כי האחריות בגין ביצוע ההחזר עצמו הינה אך ורק של הספקים ולא של החברה.

מידע מסוכנות הנסיעות/הספקים מובהר שוב במפורש, כי כאמור, החברה איננה ספקית של שירותי התיירות הנרכשים באמצעות האתר, וכי החברה איננה אחראית לכל הקשור במוצרים/השירותים ו/או בכל עניין הקשור ו/או הנובע מההזמנה, למעט העניינים אשר נאמר בתקנון זה מפורשות, כי הינם באחריות החברה. לנוחיות המזמין, מידע מאת הספקים ו/או חברות התעופה, לרבות (אך לא רק): העברות, לינה, שיבוץ חדרים וכיו"ב, מובא ב נספח השירותים המהווה חלק בלתי נפרד מתקנון זה (להלן: "נספח השירותים"). ההסכמה מהווה אף הסכמה לתנאי נספח השירותים.

 1. חילוקי דעות: לבתי המשפט במחוז תל-אביב בלבד סמכות ייחודית לדון במחלוקת כלשהי בין הצדדים, ללא קשר למקום חתימת ההסכם ו/או ביצוע ההזמנה או מקום מגוריו של המזמין. הדין אשר יחול על כל מחלוקת ו/או כל סכסוך ו/או תביעה ו/או דרישה מכל סוג שהוא בקשר ו/או בנוגע לשירותים/המוצרים/ההזמה ו/או כל הכרוך באלה האמורים, יהיה הדין הישראלי בלבד.
 2. התיישנות: מוסכם על דעת המזמין, כי בחלוף שנתיים מיום סיום הנסיעה נשוא ההזמנה, לא יהיה זכאי לבוא אל החברה ו/או מי מטעמה בכל תביעות שהן בין עפ"י התקשרותו החוזית דנא ובין בנזיקין ויש לראות בתנאי זה כמגביל את תקופת ההתיישנות לשנתיים בלבד, בהתאם להוראות סעיף 19 לחוק ההתיישנות, תשי"ח-1958.

פרק ב' - תקנון בעניין מדיניות פרטיות ותנאי שימוש באתר

 1. בפרק זה העוסק בתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות באתר, יוגדר להלן המזמין – "הגולש"/"המשתמש". בעת ביקור באתר יכול הגולש לעשות ערב רב של דברים. סוג המידע הניתן לזיהוי (כלומר: מידע אשר מאפשר לזהות את הגולש באופן ישיר, או מידע אשר נותן אינדיקציה לגבי המיקום של הגולש), שעשוי להיאסף באתר זה הינו: שם, כתובת, גיל או טווח גילאים, תאריך לידה, מין, כתובת דוא”ל, מספרי טלפון, מידע לגבי תחומי העניין של הגולש, שימוש בתוכנות/תכניות, שירותים, מוצרים וכיו”ב. בדבר טעות בפרטים האמורים, מוזמן הגולש לפנות למנהל האתר בכתובת: office@alice.co.il. במקומות מסוימים באתר, בכדי, או על מנת להירשם לפעילויות מסוימות, או כדי לרכוש פעילויות שהינן בתשלום, הגולש עשוי להתבקש לספק מספר ופרטי כרטיס האשראי/החיוב שברשותו, או פרטים אחרים, לרבות מידע ופרטים רלוונטיים הנוגעים לכרטיס האשראי/החיוב. במידה שהגולש אינו מעוניין לספק את המידע האמור לעיל לאתר, באמצעות רשת האינטרנט, הגולש מתבקש שלא לבצע רכישה מקוונת באמצעות האתר, ומוזמן לפנות בדוא”ל לכתובת: office@alice.co.il בכדי לברר/למצוא אמצעים אחרים ליצירת קשר עם החברה, לצורך ביצוע רכישה או לצורך קבלת מידע נוסף.
 2. במקרה של העברת פרטי תשלום בכרטיס אשראי או בכרטיס חיוב, החברה מעבירה/משדרת את המידע אודות כרטיסי האשראי לספקי שירות עיבוד העסקאות שלה ואינה שומרת מידע זה בשרתים שלה. נתונים אחרים או מידע אחר הנוגעים לעסקאות המתבצעות על ידי הגולש, באמצעות האתר, נמצאים בשימוש האתר/החברה (או ע”י צד שלישי המספק שירותים אלו עבור האתר/ החברה), בכדי לספק את השירותים התוכניות ו/או מוצרים הנרכשים על ידי הגולש ונשמרים על ידה.כמו כן, כאשר הגולש מבקר בכל אחד מדפי האינטרנט באתר, עשוי להיאסף מידע מסוים שאינו מאפשר זיהוי אישי (מידע גנרי אשר לא מזהה את הגולש באופן אישי), כגון: סוג הדפדפן, סוג של מערכת ההפעלה ושם ספק האינטרנט של הגולש.
 3. שירותים של רשתות חברתיות: אם הגולש בוחר לגשת, לבקר ו/או להשתמש בשירותי צד שלישי, של רשת חברתית או רשתות חברתיות (Social Network Services, להלן: "SNS"), שעשויים להיות משולבים עם האתר, החברה/האתר, יכולים ועשויים לקבל מידע של זיהוי אישי ומידע אחר אודות הגולש והמחשב שלו, נייד או מכשיר אחר אשר הגולש מסר לצורך קבלת לשירותים אלה, לרבות מידע בנוגע לאנשי הקשר שלו בשירותי רשתות אלה, לדוגמא: חלק משירותי הרשתות החברתיות, מאפשרים לגולש להעביר תוכן מהאתר לאנשי הקשר שלו או למשוך מידע אודות אנשי הקשר של הגולש, כך שהגולש יכול להתחבר עימם באתר או באמצעותם. חלק משירותי הרשתות החברתיות יקלו על הרישום לאתר או ישפרו/יתאימו אישית את חווית הגלישה של הגולש באתר. לגולש שמורה הזכות לבחור אם להשתמש בשירות של רשת חברתית בקשר לשימושו באתר. יחד עם זאת, בקבלו תקנון זה על ידי מתן ההסכמה, מאשר הגולש כי מקובל עליו, שמידע מצד שלישי, לרבות נתוני הרשת החברתית עשוי להפוך לזמין לאתר. על הגולש לקרוא את מדיניות הפרטיות ולשנות את הגדרות הפרטיות הרלוונטיות של הגולש ישירות אצל ו/או באתרי שירותים אלו.
 4. מתן ההסכמה כמוה כחתימת הסכם כאמור לעיל, ומסירת הפרטים בביצוע ההזמנה כמוה כאישור לכך שהגולש מסכים כי הפרטים אותם הוא מוסר ייכללו ויישמרו במאגרי המידע של החברה (להלן: "המידע"). בכך, מסכים הגולש במפורש לכך, שהמידע האמור עשוי לשמש את החברה לצרכי דיוור ישיר, מתן מידע והצעות, בין היתר אשר הינן שיווקיות. כן מסכים הגולש במתן הפרטים וביצוע ההזמנה, לכך שהחברה עשויה מפעם לפעם להשתמש במידע האמור לצורך ביצוע מחקרים ו/או ניתוח נתונים, ולהעביר את המידע לצד ג', על מנת ליתן את השירותים/המוצרים אותם מבקש הגולש לקבל באמצעות ההזמנה באתר, או לצורך קבלת הטבות/מימוש זכויות הקשורות בהזמנה ו/או ככל שהחברה תידרש למסירת מידע כאמור, לפי כל דין. בנוסף, תהא רשאית החברה למסור מידע כאמור, באחד או יותר מן המקרים הבאים: לאנשים או חברות עימם האתר מצויים ביחסים חוזיים/בהתקשרות חוזית, לצורך ביצוע פעולות פנימיות באתר, לבצע פעולות בנוגע לפעילות העסקית של האתר (כגון: משלוח מידע או פרטים אחרים שהגולש ביקש באתר), ליידע את הגולש כאשר האתר/ החברה משנים את אחד מהסכמי המינויים או מבצעים שינויים במדיניות של האתר.
 5. מתן ההסכמה ו/או ביצוע ההזמנה כמוה כהסכמה מפורשת למסירת המידע לצדדי ג' כאמור לעיל (להלן: "צדדי ג'"), ואולם מובהר, כי צדדי ג' והאתרים אותם הם מנהלים, ככל שאכן מנהלים כאלה, אינם מצויים בשליטת האתר ו/או החברה בשום אופן ועל כן החברה אינה יכולה להבטיח כיצד ובאיזה אופן חברות אלו, שאינן קשורות לאתר, יעשו שימוש במידע של הגולש. האתר/החברה שומר/ת לעצמו/ה את הזכות להשתמש, להעביר, להמחות, למכור, לחלוק כל מידע מזהה אישי שהאתר אוסף או מקבל משירותי הרשתות החברתיות, ולספק גישה למידע מסוג זה וכל מידע אחר אשר אינו מאפשר זיהוי אישי אודות הגולש, על המחשב שלו, הנייד או מכשיר אחר בהתאם לצרכים שתוארו בהסכם זה, כמו יתר המידע האחר אודות הגולש. בנוסף ידוע לי, ואני מסכים במפורש לכך שמידע לרבות שמי ופרטי ההתקשרות עמי, יועבר לכל גורם שהוא הרלוונטי למתן השירותים/המוצרים נשוא ההזמנה ו/או הקשור אליה.
 6. האתר שומר לעצמו את הזכות להשתמש, להעביר, להמחות, למכור, לחלוק כל מידע מזהה אישי שהאתר אוסף או מקבל משירותי הרשתות החברתיות, ולספק גישה למידע מסוג זה וכל מידע אחר אשר אינו מאפשר זיהוי אישי אודות הגולש, על המחשב שלו, הנייד או מכשיר אחר בהתאם לצרכים שתוארו בהסכם זה, כמו יתר המידע האחר אודות הגולש.
 7. הגולש מסכים ומקבל על עצמו ששמו ופרטיו המזהים, וכן כל מידע שיצטבר אצל החברה באמצעות האתר ישמש את החברה לקידום פעולותיה, כולל פעולותיה עם גופים אחרים, באופן ששימוש במידע הנ"ל לא ייחשב כפגיעה בפרטיות. הגולש מצהיר, כי ידוע לו שהחברה תחזיק, תנהל ותשתמש במאגרי מידע ובו פרטיהם הנ"ל של כל הגולשים והוא מצהיר, כי אין ולא תהיה לו כל טענה כנגד החברה ו/או מי מטעמה עקב כך ובלבד שהשימוש בפרטיו יהיה במסגרת ו/או בקשר לפעילות החברה בלבד ו/או בהתאם להוראות תקנון זה.
 8. עם הסכמת הגולש לקבלת דיוור, מאשר הגולש לחברה לפנות אליו בעצמה ו/או באמצעות מי מטעמה, בכל אמצעי תקשורת, לרבות, אך לא רק, דואר אלקטרוני, הודעת טקסט דיגיטלית/טלפונית וכיו"ב. גולש שאינו מעוניין לקבל הצעות/פניות, כאמור, יודיע על כך בכתב לחברה ושמו יוסר מרשימת מקבלי ההצעות/ הפניות, כאמור, בתוך 30 ימים ממועד קבלת ההודעה.
 9. לעיתים האתר משתמש במידע מזהה שאינו אישי, אותו האתר אוסף, וזאת על מנת לשפר את העיצוב והתוכן של האתר ולאפשר לאתר להתאים לגולש, באופן אישי את חוויית הגלישה באתר. החברה עשויה לעשות שימוש במידע האמור, כדי לאבחן או להסיק מסקנות, בנוגע לאופן השימוש באתר, כמו גם על מנת לספק לגולש תוכנות, שירותים, או מוצרים שעשויים לעניין את הגולש בהתאם לנתונים שנמסרו באתר כאמור בהסכם זה. לעיתים האתר חולק את המידע עם אחרים, לרבות עם חברות קשורות וחברות שאינן קשורות.
 10. איסוף מידע על ידי גורמים אחרים: האתר עשוי להכיל קישורים לאתרים אחרים, אשר אינם מתנהלים בהתאם לאמור בהסכם זה. הגולש מתבקש לבדוק באתרים האחרים האמורים, את מדיניות הפרטיות וזאת מכיוון שלאתר שלנו אין כל שליטה על המידע שנמסר להם או הנאסף על ידם.
 11. האתר עשוי להציע מידע או שירותים אשר ממומנים על ידי או בחסות חברה שאינה כלולה/קשורה לאתר. בהתבסס על ההסכמים שיש לנו עימם, צדדים שלישיים אלו עשויים להשיג/לקבל, מידע מזהה אישי, שהגולש באתר מאשר. לאתר אין כל שליטה על אופן השימוש במידע זה על ידי חברות אלו.
 12. COOKIES (תוכנת נתוני גלישה): כדי להביא לשיפור חווית הגלישה או החוויה המקוונת של הגולש באתר, רבים מדפי האתר עושים שימוש ב-”cookies”, שהם למעשה קבצי טקסט שהוצבו/הממוקמים על גבי הדיסק הקשיח של מחשב הגולש על ידי שרת האינטרנט של האתר, כדי לשמור/לאחסן את העדפותיו של הגולש. “cookies” לכשעצמו אינו מגלה לאתר פרטים אודות כתובת המייל (הדוא”ל) של הגולש או מספק לאתר מידע מזהה אישי אחר של הגולש, אלא אם הגולש בוחר לספק לאתר מידע זה. מכל מקום, מרגע שהגולש בחר לספק לאתר את המידע המזהה אישי, מידע זה, עשוי להיות מקושר לנתוני/פרטי המידע המאוחסנים ב-”cookie”. האתר עושה שימוש ב-”cookies”, כתוכנת נוחות לצורך חסכון בזמן, לצורך הבנה כיצד משתמשים הגולשים באתר וכן כדי להביא לשיפור התוכן וההצעות שלנו באתר. לדוגמא, האתר עשוי להשתמש ב-”cookies”, כדי להתאים לגולש את חווית הגלישה בדפי האינטרנט באתר או כדי לשחזר מידע ספציפי של הגולש, בביקורים הבאים שלו באתר (למשל על מנת לזהות את הגולש לפי שמו כאשר הוא חוזר לאתר).
 13. כמו כן, האתר גם עשוי לעשות שימוש ב-”cookies” בכדי להציע לגולש תכניות, שירותים ומוצרים. באפשרות הגולש לדחות את ה-”cookies” באמצעות הדפדפן שלו. במידה שהגולש יבחר לדחות את ה-”cookies” יתכן שיתבקש להירשם מחדש לאתר בכל פעם שהוא יבחר להיכנס מחדש/לבקר באתר. מדיניות זו, אינה מכסה או נוגעת לאופן שבו חברות, צדדים ג' עושות שימוש ב-”cookies” שלהן.
 14. נתוני “clickstream”- “Clickstream” הינו תיעוד מידע וירטואלי לגבי הפעילות האינטרנטית של הגולש. מידע זה המכונה לעתים באנגלית בשם: “clickstream data” יכול להיאסף ולהיות מאוחסן על ידי שרת של אתר אינטרנט. מידע זה יכול “לספר” על סוג המחשב, תוכנת המחשב והגלישה שהגולש משתמש בהם, מידע לגבי כתובת האתר שמתוכו הגולש התחבר/התקשר לאתר ואפילו מידע לגבי כתובת הדוא”ל באמצעותה הגולש שולח/מקבל דוא”ל. האתר עשוי להשתמש בנתונים ובמידע מזהה שאינו אישי על מנת לאבחן (באופן אנונימי), כמה זמן שהו מבקרים בכל דף מדפי האתר, כמה מבקרים גלשו באתר וכיצד באפשרותנו להתאים את דפי האינטרנט שלנו בצורה טובה יותר לצרכי הגולשים/המבקרים. האתר יכול לצבור את הנתונים הללו וכל שימוש בנתונים אלו יעשה בצורה אנונימית.
 15. הגולש מסכים ומקבל על עצמו ששמו ופרטיו המזהים, וכן כל מידע שיצטבר אצל החברה באמצעות האתר ישמש את החברה לקידום פעולותיה, כולל פעולותיה עם גופים אחרים, באופן ששימוש במידע הנ"ל לא ייחשב כפגיעה בפרטיות.
 16. האתר עשוי להציע מידע או שירותים אשר ממומנים על ידי או בחסות חברה שאינה כלולה/קשורה לאתר. בהתבסס על ההסכמים שיש לנו עימם, צדדים שלישיים אלו עשויים להשיג/לקבל, מידע מזהה אישי, שהגולש באתר מאשר. לאתר אין כל שליטה על אופן השימוש במידע זה על ידי חברות אלו.
 17. בהקשר של ביצוע רכישות ו/או עסקאות באמצעות האתר, החברה מעבירה/משדרת את המידע אודות כרטיסי האשראי לספקי שירות עיבוד העסקאות שלה ואינה שומרת מידע זה בשרתים שלה. בשום מקרה, החברה לא תישא באחריות לנזקים ישירים או עקיפים אשר עשויים להיגרם לגולש כתוצאה ממסירת מידע באתר אודות כרטיס אשראי שברשותו ו/או כתוצאה מחיוב כספי אשר בוצע בגין רכישה אשר ביצע הגולש באמצעות האתר והגולש פוטר בזה את החברה ו/או מי מטעמה מכל אחריות כאמור ויהיה מנוע מלהפנות כלפי החברה ו/או מי מטעמה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בהקשר זה.
 18. מבלי לגרוע מתוקף תקנון ההזמנה, תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות מהווים הסכם מחייב בין החברה לבין הגולש, על כן, הגולש מאשר שהינו מעל גיל 18 או שיש לו אישור של הורים או אפטרופוס חוקי והוא מסוגל להיכנס/למלא באופן מלא את התנאים, החובות ההצהרות, המצגים והאחריות המפורטים בהסכם זה (תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות) ולציית ולעמוד בכל תנאיו ופרטיו. בכל מקרה, הגולש מאשר שהינו מעל גיל 12, כיוון שהאתר אינו מיועד לילדים מתחת לגיל 12. אם הגולש הינו מתחת לגיל 12 הוא מתבקש לא לעשות שימוש באתר ללא אישור של הורה או משמורן/אפטרופוס. כמו כן מאשר הגולש, בכל הקשור להנפקת כרטיס טיסה באמצעות האתר, כי הינו בגיר לפי כל דין, כי הינו זכאי לקבלת כרטיס הטיסה וכי הוא מאשר במפורש הנפקת כרטיס הטיסה בהתאם למדיניות ותנאי הנפקת הכרטיס בהתאם לכללים החלים לעניין זה על ידי הספקים.
 19. תנאי שימוש אלו, יהיו כפופים לדין המהותיים הפנימי של מדינת ישראל ללא קשר למקום הגלישה. סמכות שיפוט - כל טענה או מחלוקת או סכסוך משפטי בין הגולש לחברה ו/או כל גורם הקשור אליה הנובעת כולה/מקצתה מהאתר, תתברר/ תידון באופן בלעדי על ידי בית משפט המוסמך במחוז תל אביב. תנאי השימוש יחד עם מדיניות הפרטיות וכל ההודעות המשפטיות המפורסמות על ידי החברה ו/או כל גורם הקשור אליה באתר יהוו את מלוא ההסכם בין הגולש לבין החברה ו/או כל גורם הקשור אליה ו/או האתר (להלן: “ ההסכם“).
 20. אם הוראה מסויימת של ההסכם, תיחשב כלא חוקית בהתאם להחלטה של בית משפט מוסמך, התקיפה של הוראה כאמור, לא תפגע בתוקף של שאר ההוראות של ההסכם אשר תיוותרנה בעלות תוקף מלא. שום ויתור של החברה ו/או כל גורם הקשור אליה, על כל הוראה/תנאי מההסכם ושימוש נוסף לא יחשב כויתור נוסף או מתמשך על תנאי כזה או אחר או על כל מונח אחר, ואי אכיפת/שתיקה ביחס להוראה מסויימת מההסכם לא תחשב כויתור על הזכות.
 21. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי השימוש אלו בכל עת וללא כל הודעה מוקדמת ולכן החובה מוטלת על הגולש לבדוק את תנאי השימוש, מעת לעת ולגבי כל שינוי.
 22. השימוש של הגולש באתר לאחר פרסום של שינוי תנאי השימוש/מדיניות הפרטיות יביע או יהווה את הסכמתו לתנאים ששונו/תוקנו ולקבלתם. הגולש והחברה מסכימים שכל עילת תביעה הנובעת או הקשורה לאתר חייבת להיות מוגשת תוך שנה לאחר שנולדה עילת התביעה, אחרת, עילת התביעה אבודה עבור הגולש לתמיד והוא יהיה מושתק/מנוע מלטעון/לתבוע אותה/בגינה.
 23. כל הזכויות שמורות לחברה ו/או לכל גורם הקשור אליה. האתר הוא רכושה של החברה ומוגן ע”י זכויות היוצרים, חוקי המסחר ושאר הוראות החוק הרלוונטיות של מדינת ישראל והחוקים הבינלאומיים, בכלל זה כל התוכן, מראה, עיצוב של האתר כמו גם סימני המסחר, שמות שירותים, גרפיקה, לוגו, שמות שירות, סיסמאות, סלוגנים, צבעים ועיצובים או כל זכות אחרת שעשויה לעמוד לחברה ו/או לכל גורם הקשור אליה לצורך/כתוצאה מניהול/הבעלות באתר.
 24. באתר נמצאים קישורים לאתרים אחרים. לעניין קישורים לאתרים חיצוניים שאינם שייכים לחברה (אתרי צד ג'), אם לא צוין אחרת באתר זה, אין בין החברה לבין בעלי אתרי צד ג' יחסים משפטיים או מסחריים, ואין לחברה כל שליטה או זכות בחומר הנמצא באתרים אלו. אין החברה אחראית לתוכן החומר הנמצא באתרי צד ג' וכניסת המשתמש לאתרים המקושרים באמצעות הקישורים היא באחריותו המלאה של המשתמש. אין לפרש קישורים לאתרי צד ג' כמתן גושפנקה, אישור, המלצה או העדפה על-ידי החברה, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה לאותם האתרים המקושרים, לרבות למסמכים וכל חומר אחר הנמצאים בהם, למפעילי האתרים או למוצרים המוצגים בהם.
 25. בעת הכללת כל קישור באתר, לאור האופי הדינמי של האינטרנט, יתכן מאוד כי במהלך הזמן יחולו שינויים באתר המקושר. אם הגולש סבור כי האתר או החומר המקושר פוגעים, אינם מתאימים, או אם נמצא כי הקישור עצמו אינו תקין, הוא מתבקש להודיע על כך למנהל האתר, בכתובת הדוא"ל: office@alice.co.il.
 26. החברה אינה אחראית לכל נזק בין אם עקיף, משני, מיוחד או תוצאתי הנובע: מהשימוש בשירותים/מוצרים, חשיפה אליהם, מאי יכולת להשתמש בשירות, מביצוע עסקה, ממערכת יחסים שנוצרה עקב שימוש בשירותים/מוצרים, או כתוצאה משינוי המידע, או כתוצאה משימוש לא מורשה בהם, לרבות נזק הנגרם כתוצאה מהפסד רווחים, הפסד במידע, ושאר נכסים בלתי מוחשים, וזאת גם אם החברה קיבלה הודעה על האפשרות לאותם הפסדים.
 27. פרסומות: פרסום באתר אינו מהווה המלצה או חוות דעת או הבעת דעה או עידוד, מצד החברה, לרכוש את המוצר המוצג בפרסומת ו/או לעשות שימוש בשירותים/מוצרים או מידע המוצג בפרסומת.
 28. החברה לא תהיה אחראית על התוכן ו/או המידע המסחרי שיפורסם באתר, ואולם, בהינתן הודעה מאת הגולש, האתר יסיר או ימנע פרסום מטעה, מפר או פוגעני, מהמועד בו ייוודע לאתר במפורש כי התוכן, ו/או הפרסומת ו/או המידע המפורסם באתר נוגדים את האמור בדין ו/או מפרים ו/או פוגעניים.
 29. כל האמור בתקנון זה ביחס להגבלת אחריות האתר ו/או מנהל האתר ו/או בעלי האתר יחול גם על פרסומות ו/או השירותים/מוצרים מטעם הספקים, בהתאמה ובשינויים המחויבים.
 30. קניין רוחני :לאתר קיימת זכות יוצרים על כל מידע ותכנה כהגדרתם בחוק המחשבים תשנ"ה - 1995 לרבות עיצוב גרפי, סימן מסחרי וסודות מסחריים, שפותחו ו/או תוכננו ו/או חוברו ו/או נוצרו על ידי האתר בעצמו או הועברו למפעיל האתר מאדם אחר.
 31. אין לעשות פעולה, במישרין או בעקיפין, המהווה הפרה או פגיעה בקניין הרוחני של מפעיל האתר, אלא אם התיר זאת מפעיל האתר במפורש בכתב ומראש.
 32. האתר ו/או החברה רואה בחומרה פגיעה בזכויותיו הקנייניות של אחר ו/או כל ניסיון להשתמש בחברה ו/או באתר כאמצעי להפרה או פגיעה בזכויותיו הקנייניות של אחר.
 33. פרסומות המוצגות באתר הינן קניינו של המפרסם ולפיכך אין לעשות בפרסומת שימוש המהווה הפרה של זכות המפרסם בפרסומת.
 34. כלל האמור בתקנון זה חל בשינויים המחויבים גם לעניין נתונים הנמסרים בעת הרשמה לצורך קבלת מידע ו/או קבלת הצעות באתר ו/או הצטרפות לשירותים הניתנים באמצעות האתר על ידי ספקים שונים, כהגדרתם בתקנון זה לעיל ולהלן ו/או כל גורם הקשור לאתר זה, וזאת בכפוף לכללים החלים על שירותים אלה ולתנאים נוספים על תנאי תקנון זה באשר לשירותים אלה (להלן: "התנאים הנוספים"). הגולש/המזמין מתבקש לקרוא את התנאים הנוספים בכל פעם שיידרש לכך במהלך ביצוע הפעולות ושימוש במוצרים/שירותים השונים שבאתר. בכל מקרה של סתירה בין תנאי תקנון זה לבין התנאים הנוספים, יגברו התנאים הנוספים.

נספח שירותים: נספח שירותים